kh_eshgh | Неотсортированное

Telegram-канал kh_eshgh - خلوٺڪَہ عشـق

83

ڪاناڸ خلوٺڪَہ‌عشق ڪلبہ‌اے براے عشاق دڸ‌سوخٺہ #شمیـــم_عشــــق #شـــــوڪراڹ 🍃شمـ‌ شوڪراڹ ‌ــیم 🍃 https://telegram.me/joinchat/Bw9cTDwk89Ux7YfdHtKYeA . . . . (بدون تبادل و تبلیغ) ارتباط با ادمین : @Shokaran56

Подписаться на канал

خلوٺڪَہ عشـق

اے عشـــق
از هجر مڪَو
خانہ خراب اسٺ
ایڹ دڸ....
آرامش جانـــــم‌، بازآ
ڪہ ویرانہ دلم را ٺو بنا ڪردے....

#شمیم_عشق

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

صبح شده
 پلڪ‌هایٺ را ڪنار بزڹ
شاید ڪہ آفٺابِ نڪَاهٺ
ذره ذره ؛ جانم را
بہ عطشِ چشمانٺ
مبٺلا ڪند...

#مریم_پورقلی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق


مأواےِ ما ڪَلبرڪَ ڪوچڪۍ سٺ
بازمانده از باغۍ دور؛
با هزار زمسٺاڹِ دیوانہ‌اش در پۍ؛

و سهمِ سٺاره از آفٺاب
ٺنها ٺبسّمِ پنهانۍسٺ
ڪہ در انعڪاسِ ٺڪلّمِ شب
جارے‌سٺ.

خدایا از آڹ پرنده‌ے ڪوچڪِ سبز ؛
اڪَر خبر دارے
بهــــار امساڸ را
پُر از ســـــلام و ٺـــرانہ ڪُڹ...


#سیدعلی_صالحی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

بہ شـب ســــــلام
ڪہ بـۍ ٺو؛ رفيـقِ راهِ مـڹ اسـٺ...

#حسين_منزوى

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

ایڹ هـوا
نشـانہ از ٺـو دارد
بـاراڹ و
عطـرِ بهـار و آرامشـش...
باید در ایڹ هـوا
عاشـقانہ نفـس ڪشید
ڪہ زندڪَۍ را دلچـسب‌‌ٺر ڪند...


#مژگـان_بوربور

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق


ڪَاهۍ اوقاٺ
حسرٺِ ٺڪرارِ یڪ لحظہ ؛
دیوانہ ڪننده ٺریڹ
حسِ دنیاسٺ...

#ژوان_هریس

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

ٺا ڪَلو ؛
حـــرفِ نهـــاڹ دارد عشـــــق . . .

#علیرضا_آذر

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

صبح آمده
و غزڸ غزڸ ٺقدیمٺ
موسیقۍ
رودے از عسڸ ٺقدیمٺ
اَرزنده ٺریڹ هدیہ‌ےِ دنـیــــا
عشـــــق اسٺ
آرامـــــشِ عشـــــق
یڪ بغڸ ٺقدیمٺ....


#شهراد_میدری

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

مڹ جزیۍ از ٺواَم...
دیڪَر؛
نہ زماڹ و نہ مرڪَ
هیچ یڪ
عطشِ مرا ازسرچشمہ‌ےِ
وجود و خیالٺ
بۍنیاز نمۍڪند...

#احمد_شاملو

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

‌‌‌
صبح
آغاز مۍشود
از رقصِ نجواےِ آرامٺ زیرِ ڪَوشم
از نوازشِ داغِ دسٺانٺ
بر احساسِ خواب آلوده‌اَم
ازبوسہ
بوسہ
بوسہ‌ها
چہ بیدارےِ شیرینۍسٺ
در ڪنارِ ٺو، صبح‌شدڹ..

#لیلا_مقربی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

رفٺۍ و
با ٺو رفٺ مرا ؛شادے و اُمید

یاد آر آڹ زڹ
آڹ زڹِ دیوانہ را...

#فروغ_فرخزاد

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

ڪَُڸ ڪہ دڸ زنده ڪُنَد،
بوےِ وفایۍ دارد...

#هوشنگ_ابتهاج

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

.

عڪس زیباے ٺو را دیدم،
میاڹِ برڪہ‌اے....

آب را بر هم زدم شاید
بغڸ ڪَیرم ٺو را


#فاضل_نظری

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

نڪَاه نڪڹ بہ "چشم‌هایم"
مڹ هماڹ فراموش شده‌ے
"شب‌هاے" دلٺنڪَی‌اٺ هسٺم
ڪہ بہ ڪفاره‌ے
ڪَناهِ دوسٺ داشٺنٺ
شاعرِ "شعرهاے" انٺظار شدم
ٺا آسٺینۍ بالا بزنم
براے چراغانۍ "شب‌هایٺ" ..!‌!

#امیر_میرزایی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

قرارماڹ یڪ شب
ڪنارِ
اسڪلہ‌ے نازِ چشمانٺ ...

ٺو ،،،
نڪَراڹِ بۍقرارےهاے دلم...

مڹ ،،،
دلواپسِ بۍ‌ٺابۍهاے آغوشٺ .....


#امید_آذر

شب‌ٺوڹ عاشقانہ

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

‌‌‌‌

نازنینم!
نیڪ مۍ‌دانم
ڪہ عشق براےِ ٺو
" ٺوےِ" زیباےِ بۍنقص،
نہ آب مۍ‌شود نہ ناڹ!

امّا براےِ مڹ،
مڹِ شیداےِ مجنوڹ
هم خوڹ مۍشود، هم جاڹ !

#نزار_قبانی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

نفس ڪشیدمٺ عمیق ،
همچوڹ هواے اوڸِ صبح !
هماڹ‌قدر پاڪ ،
هماڹ قدر دلنشیڹ ..

نڪَاهٺ ڪردم دقیق!
همچوڹ ٺابلویۍ بۍنقص!
هماڹ‌قدر زیبا !
هماڹ‌قدر ظریف ..

ڪَویۍ بعد از دیدنٺ ،
نفس ڪشیدنٺ
لحظہ ، لحظہ‌اٺ را
از خودٺ ڪَرفٺہ باشم
هماڹ‌قدر خودخواه ،
هماڹ‌قدر مجنوڹ ...

#زهرا_مصلح

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

ڪَیرم بروڹ از مڹ
ٺاڪِ شب
از انڪَورِ صدها ڪهڪشاڹ، پُر بار
ڪَیرم خُمِ مهٺاب هم، سرشار...
مڹ با ڪِہ نوشم
دُردِ شادے یا غمِ خود را
وقٺۍ ڪہ مسٺۍ؛
( چوڹ ٺو)
هم ‌‌پیمانہ‌ے مڹ نیسٺ؟

#اسماعیل_خویی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

آدم
چقـدر خالۍسٺ از خودش
وقٺۍ پُر اسٺ
از یادِ ڪسۍ...

#معصومه_صابر

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

‌‌‌

در جسٺجوے دایره‌اے هسٺم
ڪہ ٺمامِ نا ٺمامم را
در بر ڪَیرد ....
جایۍ دور از خودم
نزدیڪ ٺو ...
آڹ‌جا ڪہ شعاعِ نڪَاهٺ
مَسخ مۍڪند عشـــــق را !


#معصومه_قنبری

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق


روے ٺمامِ دیوار هاے شهر
نام ٺو را نوشٺہ‌ام
بڪَذار اسم ٺو
ٺمام شهر را مثڸِ مڹ
ویراڹ ڪُند...


#کوروش_نامی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

خورشید هر روز
طلوع مۍڪند
اما ؛
ٺوهر روز عاشق‌ٺرم مۍڪنۍ!

صبح بخیرهایٺ
زیباٺر از هر روز
برایم ٺازڪَۍ دارد...

#لیلا_صابری_منش

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

همیشہ یڪ نفر هسٺ ،
ڪہ براےِ ڪَفٺڹِ "دوسٺٺ دارم" بہ او ؛
دیر مۍرسیم...!

#چیستا_یثربی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

اینجا
براے از ٺو نوشٺڹ هوا ڪم اسٺ
دنیـــا
براے از ٺو نوشٺڹ مرا ڪم اسٺ

#محمدعلی_بهمنی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

معناے عشـــــق نیز
در سرنوشٺِ مڹ....

با ٺو ،
همیشہ با ٺو
براے ٺو ، زیسٺڹ....

#فریدون_مشیری

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

دور از ٺو؛ رودے ڪوچڪم
قُفڸِ اِسڪلہ را مۍبوسم
ٺوقع دریایۍ ندارم
دور از ٺو...
فواره‌ے بۍقرارم
پَرپَر مۍزنم...
ڪہ از آسماڹِ ٺهۍ بہ خانہ‌ے اَولم برڪَردم...!

#شمس_لنگرودی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

دورے ، ڪَاهۍ دردآور نیسٺ
اما دردآور ؛ فاصلہ ڪَرفٺڹِ ڪسۍ از ٺوسٺ ڪہ روزے برایش آشڪارا ڪَفٺۍ:
دورےاش ٺنها چیزےسٺ ڪہ
ٺو را مۍشڪند.

#نزار_قبانی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق


اے سراپایٺ سبـــز!
دسٺ‌هایٺ را
چوڹ خاطره‌اے سوزاڹ
در دسٺاڹِ عاشــقِ مڹ بڪَذار...

#فروغ_فرخزاد

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

‌با بعضۍ دوسٺ‌داشٺڹ‌ها
مۍ‌شود شب را زندڪَۍ ڪرد
چاے وِلرمۍ نوشيد
موسيقۍِ ملایمۍ شنيد
و با شب‌‌بخیرِ عاشقانہ‌اے
بہ خواب رفٺ
بعضۍ دوسٺ‌داشٺڹ‌ها
خودِ معجزه‌‌اَند...

#شیما_سبحانی

Читать полностью…

خلوٺڪَہ عشـق

و عشـــــق؛
لبخندِ ٺوسٺ؛
از فرسنڪَ‌ها دورٺر؛
آنڪَاه ڪہ نڪَاهٺ،
فاصلہ ها را
در ڪَوشم نجوا مۍڪرد!
و مڹ ٺو را خواسٺم .
حٺۍ
با همیڹ فاصلہ‌هاے بیڹِ‌ماڹ..

#علیرضا_اسفندیاری

Читать полностью…
Подписаться на канал